JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 9 ก.ค. 2563

องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย
30 พ.ย. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัคร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ / ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
15 ต.ค. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานเพื่อบรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร 17 - 31 ตุลาคม 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
6 ก.ย. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 24 กันายน 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
6 ก.ย. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัคร 9 - 13 กันายน 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
30 ก.ค. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 6 วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
30 ก.ค. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 24000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 21 สิงหาคม 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
2 เม.ย. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน..ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3 ตั้งแต่ 4 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
2 เม.ย. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน..ตำแหน่งหัวหน้ากองงบประมาณ (รอบสอง) ตั้งแต่ 4 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
2 เม.ย. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน..ตำแหน่งพนักงานการเงินระดับ 6 ตั้งแต่ 4 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
31 ม.ค. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน.. ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
4 ม.ค. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย(รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย
3 ม.ค. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย(รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครบุคคลภายนอกตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2562