JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

เชียงใหม่,นักวิชาการสาธารณสุข
11 ก.พ. 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครนัวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์,กรมสุขภาพจิต
4 ก.พ. 2563

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

กรุงเทพมหานคร,ศูนย์เอราวัณ,นักวิชาการสาธารณสุข
23 ม.ค. 2563

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,สระบุรี
22 ม.ค. 2563

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 22 - 31 มกราคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,นนทบุรี,กรมการแพทย์
15 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชวิถี
14 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,นครสวรรค์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
9 ม.ค. 2563

สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชวิถี
7 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563

นครราชสีมา,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,เทคนิคการแพทย์,กรมอนามัย
6 ม.ค. 2563

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 13 -17 มกราคม พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,ตาก,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
1 ม.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มกราคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,พิษณุโลก,นักเทคนิคการแพทย์,นักโภชนาการ,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,นักกิจกรรมบำบัด,พยาบาลวิชาชีพ
14 ธ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 75 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 24 ธันวาคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,ชลบุรี
6 ธ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 20 ธันวาคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,โรงพยาบาลคีรีมาศ
2 ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลคีรีมาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุชทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 19 ธันวาคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,นราธิวาส
29 พ.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 11 ธันวาคม 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,พิษณุโลก,นักวิชาการสาธารณสุข
29 พ.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 11 ธ.ค.2562

นักวิชาการสาธารณสุข,สระบุรี
28 พ.ย. 2562

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 2 - 12 ธันวาคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,ราชบุรี
28 พ.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข
28 พ.ย. 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 2 - 12 ธันวาคม 2562