Update ล่าสุดวันนี้ 28 ก.พ. 2567
ระนอง

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2566
26 ก.พ. 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
21 ก.พ. 2567
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567
20 ก.พ. 2567
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 52 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
19 ก.พ. 2567
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 134 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2567
16 ก.พ. 2567
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 263 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2567
15 ก.พ. 2567
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 187 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 14 มีนาคม 2567
14 ก.พ. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครลูกจ้างสัญญารายปี จำนวน 3 อัตรา
14 ก.พ. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
14 ก.พ. 2567
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 12 มีนาคม 2567
9 ก.พ. 2567
เปิดรับสมัคร ทหารกองหนุน หรือพนักงานราชการ หรือบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8 ก.พ. 2567
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรกจำนวน 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
7 ก.พ. 2567
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
7 ก.พ. 2567
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
31 ม.ค. 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
31 ม.ค. 2567
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 68 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 19 ก.พ. 67
29 ม.ค. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา
24 ม.ค. 2567
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 47 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2567 - 2 กุมภาพันธ์ 2567
16 ม.ค. 2567