Update ล่าสุดวันนี้ 25 พ.ค. 2567
เชียงราย

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 117 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
24 พ.ค. 2567
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 145 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 24 มิถุนายน 2567
22 พ.ค. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 2 อัตรา
21 พ.ค. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 อัตรา
21 พ.ค. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
21 พ.ค. 2567
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 102 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567
16 พ.ค. 2567
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2567
15 พ.ค. 2567
กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2567 - 14 มิถุนายน 2567
15 พ.ค. 2567
กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 98 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2567
14 พ.ค. 2567
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง รวม 54 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 16 พ.ค. 67
3 พ.ค. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาคัดเลือกพนักงานธุรกิจสินเชื่อ ระดับ 4 จากผู้อยู่ในบัญชีสำรองผู้ผ่านเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2566
26 เม.ย. 2567
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 68 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2567 ถึง 23 พฤษภาคม 2567
22 เม.ย. 2567
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก 86 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 เมษายน 2567 - 20 พฤษภาคม 2567
20 เม.ย. 2567
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่าง 123 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. - 21 พ.ค. 2567
18 เม.ย. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 18 เมษายน 2567 - 9 พฤษภาคม 2567
5 เม.ย. 2567
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567
5 เม.ย. 2567
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2567
4 เม.ย. 2567