Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567
อุตรดิตถ์

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 10 มีนาคม 2567
2 มี.ค. 2567
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 มี.ค. 2567
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
29 ก.พ. 2567
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 11-15 มีนาคม 2567
28 ก.พ. 2567
กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 20 อัตรา ประจำปี 2567
28 ก.พ. 2567
สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2566
26 ก.พ. 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
21 ก.พ. 2567
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567
20 ก.พ. 2567
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 52 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
19 ก.พ. 2567
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 134 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2567
16 ก.พ. 2567
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 263 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2567
15 ก.พ. 2567
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 187 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 14 มีนาคม 2567
14 ก.พ. 2567
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 12 มีนาคม 2567
9 ก.พ. 2567
เปิดรับสมัคร ทหารกองหนุน หรือพนักงานราชการ หรือบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8 ก.พ. 2567
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรกจำนวน 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
7 ก.พ. 2567
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
7 ก.พ. 2567
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
31 ม.ค. 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
31 ม.ค. 2567