Update ล่าสุดวันนี้ 28 ก.พ. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง 

1 ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง : 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน : 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี 

2 ตําแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ 
กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง : อัตรา 
ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3 ตําแหน่ง : วิศวกรโยธา 
กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง : 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน : 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน 
หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง 

4 ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
กลุ่มงาน : บริการ 
อัตราว่าง : 3 อัตรา 
ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี 

5 ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 
กลุ่มงาน : บริการ 
อัตราว่าง : 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน : 13,800 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ 
จัดการสํานักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

6 ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสาร 
กลุ่มงาน : เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง : 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามผลการรับรองของ 
สํานักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

7 ตําแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง 
กลุ่มงาน : บริการ 
อัตราว่าง : 2 อัตรา 
ค่าตอบแทน : 11,280 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองในทุกสาขาวิชา 

8 ตําแหน่ง : นายท้ายเรือกลลําน้ํา ชั้น 
กลุ่มงาน : บริการ 
อัตราว่าง : 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ําชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตร 
นายท้ายเรือกลลําน้ําชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า 

9 ตําแหน่ง : ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1 
กลุ่มงาน : บริการ 
อัตราว่าง : 2 อัตรา 
ค่าตอบแทน : 11,280 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับประกาศนียบัตร 
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://fisheries.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่โพส 4 ธ.ค. 2566
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 134 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2567
16 ก.พ. 2567
ได้รับความนิยม