JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธ.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง 1 ธันวาคม 2566


ตำแหน่ง :ลูกมือช่าง (สวพ.2)
เงินเดือน :10430 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ม.3 หรือ ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.2)
เงินเดือน :13800 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง ทางเทคโนโลยีสมุนไพร

ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร (สวพ.2)
เงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการยาง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง 1 ธันวาคม 2566
วันที่โพส 18 พ.ย. 2566


ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
Top 5
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567