JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธ.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566


ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทุกสาขา 
- เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

2 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทาง
พืชสวน ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางการ
พัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทาง
การเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทาง
ทคโนโลยีการเกษตร ทางเคมีการเกษตร ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 12 ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง ได้ที่เว็บไซต์
https://accareditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curiculum

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ldd12.thaijobjob.com
เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566 )***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566
วันที่โพส 17 พ.ย. 2566


ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
Top 5
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567