JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธ.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี -ป.โท เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566


1 นักวิชาการสรรพสามิต
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์
ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์
ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

1 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ.รับรอง หรือ
2  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ.รับรอง

3 พนักงานสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า
หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดี่ยวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุ
และโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : 
ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๑ ๘๒ หมู่ ๑ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จะเชิงเทรา ๖๕ ถ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา เลขที่ ๑๗๗/๒ ถ.ริมยุ่ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ ๙'๖ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ๔๕ ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ๙๔ หมู่ ๕ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๓๐/๔๒ ช.ศรีวิชัย ๓๕ ถ.ศรีวิชัย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป.
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ ๒๙ ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ๒๒๖ ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วันที่เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี -ป.โท เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่โพส 15 พ.ย. 2566


ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
Top 5
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567