JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 ก.ย. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 29 กันยายน 2566


ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางวิทยาศาสตร์
ทุกสาขา หรือปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางอุตสาหกรรมคณิตศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์และทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ
1.2 ด้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางวิทยาศาสตร์
ทุกสาขาหรือปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางอุตสาหกรรมคณิตศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์และทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง
วิทยาศาสตร์ทุกสาขาหรือปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางอุตสาหกรรม
คณิตศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์และทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนดได้
3.  มีความสามารถในการเตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้งเครื่องมือ
4.  มีความรู้หรือมีประสบการณ์การทำงานวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยในห้องปฏิบัติการ
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมที่กำหนดได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 สอบถาม
ข้อมูลโทร. 044-503305


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 29 กันยายน 2566
วันที่โพส 19 ก.ย. 2566


บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 83 อัตรา
Top 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 174 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 - 10 ตุลาคม 2566
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 1 - 16 ต.ค. 66
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการอาหารและยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2566