Update ล่าสุดวันนี้ 14 มิ.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครตำแหน่งอาสาสมัครคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตดุสิต จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานเขตดุสิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครคนพิการเพื่อบฏิบัติงานในสำนักงานเขตดุสิต
ด้วยสำนักงานเขตดุสิตมีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครคนพิการ
เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตดุสิต ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตดุสิต
ประจำบึงบประมาณ พ.ศ.2567 อาศัยอำนาจตามความในข้อ @ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัด
สวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2539 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครคนพิการ
เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งอาสาสมัครคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตดุสิต จำนวน 6 อัตรา
2. ลักษณะการจ้าง
สำนักงานเขตตุสิต ดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานโดยพิจารณาจากลักษณะงาน
การกิจของหน่วยงาน ความเหมาะสมกับประเภทคนพิการ ประสิทธิภาพในการทำงาน

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 คนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งขาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่น
คำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ
การกำหนดสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิ์ของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ
3.2 คนพิการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 43
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544
และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกดังต่อไปนี้
3.2.3 สัญชาติไทย
3.2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์"
3.2.3 ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. ติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
ฉ. โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎ กก. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2554 กำหนด
3.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกพักงาน
จากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่น
3.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

4. เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
4.1 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 8,680.-บาท
4.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400.-บาท
4.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 2 ปี อัตราเงินเดือน 10,840.-บาท
4.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี อัตราเงินเดือน 11,500.-บาท
4.5 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000.-บาท

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 3) อาคารสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต ระหว่างวันที่ 18 - 22
กันยายน พ.ศ.2566 ในวันและเวลาราชการ

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครตำแหน่งอาสาสมัครคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตดุสิต จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน พ.ศ.2566
วันที่โพส 15 ก.ย. 2566
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 12 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
28 พ.ค. 2567
ได้รับความนิยม