Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานสาธารณสุข

 

สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ุ62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กันยายน 2566

1. ขื่อตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ก)
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัต
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.เทพสถิต ตำแหน่งเลขที่ ๑ขย๐๑๗๐๑ จำนวน 1 อัตรา

2. ชื่อตำแหน่ง นักจิตวิทยา
กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ข)
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาใตวิซาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.บำเหน็จณรงค์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย0๒๓๓๖ จำนวน 1อัตรา

3. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ค)
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาใดสาขาวิขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
อัตราว่าง 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.หนองบัวแดง ตำแหน่งเลขที่ ๑ขยอ๑๘๓๔ จำนวน 1 อัตรา
2. รพ.คอนสวรรค์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย0๒๓๓๔ จำนวน 1 อัตรา 
3. รพ.หนองบัวระเหว ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๐๐๖๐๑ จำนวน 3 อัตรา
4. รพ.บ้านแท่น ตำแหน่งเลขที่ ๑ขย ๐๙๙๖ จำนวน 1 อัตรา
5. รพ.คอนสาร ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอ๑๑๖๖ จำนวน 3 อัตรา

4 . ชื่อตำแหน่ง นักวิขาการเงินและบัญชี
กลุ่ม บริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชี สาชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อัตราว่าง 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.จัตุรัส ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๐๐๔๒๘ จำนวน 1 อัตรา
2. รพ.แก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยo๒๐๖๗ จำนวน 1 อัตรา
3. สสอ..ภูเขียว ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอ๐๙๔๕ จำนวน 1 อัตรา

5. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
กลุ่ม บริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ตังนี้
1. รพ.หนองบัวระเหว ตำแหน่งเลขที่ ๑ขยอ๐๖๐๔ จำนวน 1 อัตรา

6. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่ม วิชาขีพเฉพาะ (ช)
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ไนระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาทางสาธารณสุขศาสตร์
อัตราว่าง 10 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.คอนสวรรค์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๐๒๓๓๓ จำนวน 1 อัตรา
2. รพ.เกษตรสมบูรณ์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๑๒๐๙๔ จำนวน 3 อัตรา
3. รพ.จัตุรัส ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยo๒๓๓๗ จำนวน 3 อัตรา
4. รพ.เทพสถิต ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอด๖๙๙ จำนวน 1 อัตรา
5. รพ.สต.ลาดใหญ่ สสอ.เมืองชัยภูมิ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐ชย๐๐๒๗๓ จำนวน 3 อัตรา
6. รพ.สต.หนองตอนไทย สสอ.เมืองชัยภูมิ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๐๑๓๒๓ จำนวน 3 อัตรา
7. รพ.สต.บ้านค่าย สสอ.,เมืองชัยภูมิ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐ชย๐๐๒๗๔ จำนวน 1 อัตรา 
8. รพ.สต.ชับสีทอง สสอ.เมืองชัยภูมิ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐ชย๐๐๒๗๖ จำนวน 1 อัตรา
9. รพ.สต.โนนคูณ สสอ.คอนสาร ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย.๑๔๒๙ จำนวน 3 อัตรา 
10. รพ.สต.บุฉนวน สสอ.ซับใหญ่ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอ๑๘๕๘ จำนวน 1 อัตรา

7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราค่าจ้าง
กลุ่ม เทศนิค
วุฒิ ปวช. 9,400 บาท
วุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า 10,840 บาท
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระตับเตียวกัน ในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ตังนี้
1. รพ.คอนสวรรค์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอ๐๑๐๓, ๑ขย๑๒๒๒๔ จำนวน 2 อัตรา
2. รพ.บำเหน็จณรงค์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ขยo๒๒๒๘ จำนวน 1 อัตรา
3. รพ.คอนสาร ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอ๓๑๒๓ จำนวน 3 อัตรา

8 เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่ม เทคนิค
อัตราค่าจ้าง
วุฒิ ปวช. 9,400 บาท
วุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า 10,840 บาท
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.สต.สระโพนทอง สสอ.เกษตรสมบูรณ์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๐๑๓๕๖จำนวน 1 อัตรา

9 เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่ม เทคนิค
วุฒิ ปวช. 9,400 บาท
วุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า 10,840 บาท
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ด้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.เทพสถิต ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย.๐๖๔๒ จำนวน 1 อัตรา

10. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กลุ่ม เทคนิค
อัตราค่าจ้าง วุฒิ ปวส. (ที่เป็นสายงานวิชาชีพ) 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย
เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ตังนี้
1. รพ.แก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอ๑๙๑ด จำนวน 1 อัตรา

11 พนักงานการเงินและบัญขี
กลุ่ม  บริการ
วุฒิ ปวช. หรือประสบการณ์ 5 ปี 9,400 บาท
วุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า 10,840 บาท
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานต้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.แก้งคร้อตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอด๐๐๗ จำนวน 1 อัตรา

12. ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
กลุ่ม บริการ
อัตราค่าจ้ง วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.เกษตรสมบูรณ์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ขย0๒๒๕๘ จำนวน 1 อัตรา
2. รพ.คอนสวรรค์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ขย๐๐๑๒๐จำนวน 1 อัตรา

13. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
กลุ่ม บริการ
อัตราค่าจ้ง วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.บ้านแท่น ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอ๑๙๘๘ จำนวน 1 อัตรา
2. รพ.สต.นาเสียว สสอ.เมืองชัยภูมิ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชีย๐๓๖๓๗ จำนวน 1 อัตรา
3. รพ.สต.บ้านค่าย สสอ.เมืองชัยภูมิ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๑๒๑๓๘ จำนวน 1 อัตรา
4. รพ.สต.บ้านโหล่น สสอ.หนองบัวแดงตำแหน่งเลขที่ ๓ชยo๒๓๒๗ จำนวน 1 อัตรา
5. รพ.สต.หลุบคา สสอ.แก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐ขย๐๐๒๗๕ จำนวน 1 อัตรา

14 พนักงานธุรการ
กลุ่ม บริการ
วุฒิ ปวช. หรือประสบการณ์ 5 ปี 9,400 บาท
วุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า 10,840 บาท
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานต้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ด้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเตียวกัน ในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ตังนี้
1. รพ.สต.บ้านค่าย สสอ.เมืองชัยภูมิ แหน่งเลขที่ ๑ชย0๒๑๓๘ จำนวน 1 อัตรา

15. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
กลุ่ม บริการ
อัตราค่าจ้าง
วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า 8,690 บาท
วุฒิ ปวช. หรือประสบการณ์ 5 ปี 9,400 บาท
วุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า 10,840 บาท
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทศนิต หรืออนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
3. ทั้งข้อ ด และ ๒ ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการชับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีใบอนุญาต
ขับรถ ชนิตรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด
อัตราว่าง ๘ อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.คอนสวรรค์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยอ๐๑๐๖ จำนวน 1 อัตรา
2. รพ.หนองบัวแดง ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๐๑๘๓๒, ๑ชย๐๑๘๔๒ จำนวน 2 อัตรา
3. รพ.หนองบัวระเหว ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๑๐๕๗๘, ๑ชยอ๐๕๙๓ จำนวน 2 อัตรา
4. รพ.บ้านแท่น ตำแหน่งเลขที่ ๓ขยo๒๒๔๙ จำนวน 1 อัตรา
5. รพ.แก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๑๑๕๘๔, ๑ขยว๒๐๕๓ จำนวน 2 อัตรา

16. ชื่อตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
กลุ่ม บริการ
อัตราค่าจ้าง วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖ หรือเทียบเท่า 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.สต.ห้วยไร่ สสอ.คอนสวรรค์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ขย๐๑๓๓๐ จำนวน 1 อัตรา
2. รพ.สต.บ้านหัวนาค่ำ สสอ.หนองบัวแดง ตำแหน่งเลขที่ ๒ซย๐๓๕๑๙ จำนวน 1 อัตรา

17. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่ม บริการ
อัตราค่าจ้าง วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖ หรือเทียบเท่า 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตัน
หรือตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.คอนสวรรค์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๗๒๓๓๔ จำนวน 1 อัตรา
1. รพ.สตลาดใหญ่ สสอ.เมืองขัยภูมิ ตำแหน่งเลขที่ ๑ซย๐๑๔๗๕ จำนวน 1 อัตรา

18. ชื่อตำแหน่ง พนักงานเปล
กลุ่ม บริการ
อัตราค่าจ้าง วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖ หรือเทียบเท่า 8,690 บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเซ็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล บำรุงรักษา
ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ตวามสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รพ.หนองบัวแดง ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๐๐๒๗๕ จำนวน 1 อัตรา
2. รพ.แก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๑๖๗๖, ๑ขยว๓๙๑๒ จำนวน 2 อัตรา
3. รพ.คอนสาร ตำแหน่งเลขที่ ๓๐ชย๐๐๒๖๘ จำนวน 1 อัตรา

19. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่ม บริการ
อัตราค่าจ้าง วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖ หรือเทียบเท่า 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง 9 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ตังนี้
1. รพ.หนองบัวแดง ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย๐๒๑๗๙ จำนวน 1 อัตรา
2. รพ.จัตุรัส ตำแหน่งเลขที่ ๑ชย.๐๔๐๒, "ขย0๒๒๔๘ จำนวน 2 อัตรา
3. รพ.แก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่ ๑Tย๐๒๒๑๑ จำนวน 1 อัตรา 
4. รพ.คอนสาร ตำแหน่งเลขที่ ๓๐ชย๐๐๒๖๗ จำนวน 1 อัตรา
5. รพ.บ้านเขว้า ตำแหน่งเลขที่ ดขย.๐๑๒๓, ๑ขย๐๐๒๗ จำนวน 2 อัตรา
6. รพ.สต.บ้านสารจอดเก่า สสอ.เกษตรสมบูรณ์ ตำแหน่งเลขที่ ๑ขย๑๒๓๓๙ จำนวน 1 อัตรา
7. รพ.สต.บ้านนาเจริญ สสอ.หนองบัวแตง ตำแหน่งเลขที่ ๑ชยo๒๒๖๘ จำนวน 1อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครตัวยตนเองไต้ที่หน่วยงานที่ประสงค์
จะสมัครตามเอกสารแนบ (ก) ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลขุมชน
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (กรณีมีความประสงค์จะสมัครที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ในตำแหน่งที่ว่างให้สมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนั้นๆ)
ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ุ62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กันยายน 2566
วันที่โพส 14 ก.ย. 2566
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม