Update ล่าสุดวันนี้ 14 มิ.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน วุฒิ ม.6.-ปวส.-ป.ตรี 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 กันยายน 2566

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานขอนแก่น

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
3. คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่ กรมท่าอากาศยานกำหนด
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมกับจิตใจที่ดีและ
มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนด
ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน
ซึ่งแสดงว่า มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
การได้ยิน : การสูญสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ซ
การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย
ไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้าง
หนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้ คอนแทคเลนส์
โดยจะต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอตสี)
ทั้งนี้ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยาน
กำหนด ตามที่แนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

4 ตำแหน่ง นายช่าง CCTV จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

5 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
3 ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัคสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง
ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 กันยายน 2566
ภายในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน วุฒิ ม.6.-ปวส.-ป.ตรี 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 กันยายน 2566
วันที่โพส 13 ก.ย. 2566
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 12 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
28 พ.ค. 2567
ได้รับความนิยม