JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 ก.ย. 2566

งานสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 - 22 กันยายน 2566


ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเภสัชกร
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิซาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลนั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผคุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง เภสัชกร กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 20,540 บาท หลักสูตร 5 ปี / 22,350 บาท หลักสูตร 6 ปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
หรือ หลักสูตร 6 ปี ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

3 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน อัตรา
ค่าตอบแทน 22,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

4 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
จำนวน อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ สุขศึกษา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
หรือดาวโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ https://www.somdet.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัคร
เอกสารหลักฐาน (ตามข้อ ๓.๒) ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : hr.recruit@somdet.go.th โดยหน่วยงานจะ
พิจารณาจากวันที่รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร 22 กันยายน 2566


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 - 22 กันยายน 2566
วันที่โพส 13 ก.ย. 2566


บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 83 อัตรา
Top 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 174 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 - 10 ตุลาคม 2566
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 1 - 16 ต.ค. 66
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการอาหารและยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2566