Update ล่าสุดวันนี้ 25 พ.ค. 2567

 

งานสาธารณสุข

 

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 - 22 กันยายน 2566

ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเภสัชกร
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิซาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลนั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผคุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง เภสัชกร กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 20,540 บาท หลักสูตร 5 ปี / 22,350 บาท หลักสูตร 6 ปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
หรือ หลักสูตร 6 ปี ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

3 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน อัตรา
ค่าตอบแทน 22,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

4 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
จำนวน อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ สุขศึกษา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
หรือดาวโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ https://www.somdet.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัคร
เอกสารหลักฐาน (ตามข้อ ๓.๒) ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : hr.recruit@somdet.go.th โดยหน่วยงานจะ
พิจารณาจากวันที่รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร 22 กันยายน 2566

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 - 22 กันยายน 2566
วันที่โพส 13 ก.ย. 2566
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
8 พ.ค. 2567
ได้รับความนิยม