JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธ.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


ด้วยจังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลกระบี่ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง :นักโภชนาการ
เงินเดือน :18,000 บาท
จำนวน :1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :- ได้รับปริญญาตรีหรืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

2 ตำแหน่ง :ผู้ช่วยพยาบาล
เงินเดือน :11,280  บาท
จำนวน :3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
1.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ตำแหน่ง :นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
เงินเดือน :19,500 บาท
จำนวน :1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลกระบี่ 325 ถนน อุตรกิจ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
วันที่เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่โพส 7 ก.พ. 2566


ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
Top 5
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567