JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


ด้วยจังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลกระบี่ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง :นักโภชนาการ
เงินเดือน :18,000 บาท
จำนวน :1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :- ได้รับปริญญาตรีหรืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

2 ตำแหน่ง :ผู้ช่วยพยาบาล
เงินเดือน :11,280  บาท
จำนวน :3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
1.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ตำแหน่ง :นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
เงินเดือน :19,500 บาท
จำนวน :1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลกระบี่ 325 ถนน อุตรกิจ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
วันที่เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่โพส 7 ก.พ. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566