JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น-ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 17 ก.พ. 2566


ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานโยธา ( 1 อัตรา )
เงินเดือนปวช. 11,280 บาท
เงินเดือนปวท. 13,010 บาท
เงินเดือนปวส. 13,800 บาท
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
สังกัดที่ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน หรือ
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
4 ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) - (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามช้อ (1) - (3) ต้องได้รับวุฒิในสาชาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ
ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาบัตยกรรม

2.ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ( 1 อัตรา )
เงินเดือนปวช. 11,280 บาท
เงินเดือนปวท. 13,010 บาท
เงินเดือนปวส. 13,800 บาท
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
สังกัดที่ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายชนิดที่ ๒ ขึ้นไป ซึ่งออกให้โดย
กรมการยนส่งทางบกและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ และ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
4 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
5 ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (2) - (4) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิยัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
กับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (2) - (4) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโสหะแผ่น ช่างกลเกษตร

3.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ( 1 อัตรา )
เงินเดือนปวช. 11,280 บาท
เงินเดือนปวท. 13,010 บาท
เงินเดือนปวส. 13,800 บาท
กลุ่มงาน บริการ
สังกัดที่ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวย.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิซา หรือ
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ใน เช่น คุณวุฒิปริญญาตรี
ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น-ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 17 ก.พ. 2566
วันที่โพส 7 ก.พ. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566