JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 9 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน :10,430-13,800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบไต้
ในระดับเตียวกัน ในสาขาวิชา
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี ไทย นนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร :วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 9 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่โพส 7 ก.พ. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566