JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธ.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 9 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน :10,430-13,800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบไต้
ในระดับเตียวกัน ในสาขาวิชา
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี ไทย นนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร :วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 9 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่โพส 7 ก.พ. 2566


ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
Top 5
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567