Update ล่าสุดวันนี้ 25 พ.ค. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส.- ป.ตรี 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 16 ก.พ. 66

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ และ สาขาวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ทางวิทยาการเดินเรือ ทางวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

3 ตำแหน่ง : นักภูมิศาสตร์
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

4 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสาร
เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

5 ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

6 ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

7 ตำแหน่ง : พนักงานวัดระดับน้ำ
เงินเดือน : 10,430-11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- มัธยมปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

8 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษา
ที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

9 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (คนพิการ)
เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษา
ที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

10 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ)
เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

11 ตำแหน่ง : พนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
เงินเดือน : 10,430-11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- มัธยมปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://md.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส.- ป.ตรี 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 16 ก.พ. 66
วันที่โพส 3 ก.พ. 2566
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
8 พ.ค. 2567
ได้รับความนิยม