JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส.- ป.ตรี 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 16 ก.พ. 66


1 ตำแหน่ง :นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ และ สาขาวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

2 ตำแหน่ง :นักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
เงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ทางวิทยาการเดินเรือ ทางวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

3 ตำแหน่ง :นักภูมิศาสตร์
เงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

4 ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสื่อสาร
เงินเดือน :11,280-13,800 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

5 ตำแหน่ง :นายช่างโยธา
เงินเดือน :11,280-13,800 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

6 ตำแหน่ง :นายช่างสำรวจ
เงินเดือน :11,280-13,800 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

7 ตำแหน่ง :พนักงานวัดระดับน้ำ
เงินเดือน :10,430-11,280 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวช.
- มัธยมปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

8 ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
เงินเดือน :11,280-13,800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษา
ที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

9 ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานขนส่ง (คนพิการ)
เงินเดือน :11,280-13,800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษา
ที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

10 ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ)
เงินเดือน :11,280-13,800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

11 ตำแหน่ง :พนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
เงินเดือน :10,430-11,280 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวช.
- มัธยมปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

สมัครทางเว็บไซต์ :https://md.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส.- ป.ตรี 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 16 ก.พ. 66
วันที่โพส 3 ก.พ. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566