JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566


ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมาบริการ)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ตรวจสอบและพิจารณาเบื้องต้นของกระบวนงานอนุญาตเบ็ดเสร็จของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา  อาหาร เป็นต้น
3. ประสานงานกับผู้รับอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง 13,000 บาท/เดือน

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 (สมัครก่อน ได้สิทธิ์เรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานก่อน)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  อย่างละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น
5. ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
6. RESUME

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ตามวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ hpi2017@fda.moph.go.th (ใส่หัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข”) ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานบริการ หมายเลข 092-2564797

File แนบ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่โพส 2 ก.พ. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566