Update ล่าสุดวันนี้ 28 ก.พ. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตําแหน่งที่ 1 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 8 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 2 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 2 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตําแหน่งที่ 2 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตําแหน่งที่ 3 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตําแหน่งที่ 4 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 11 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 1 อัตรา
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 5 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 4 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตําแหน่งที่ 5 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
(ปฏิบัติราชการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน)
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสาขาวิชา
การบัญชี


ตําแหน่งที่ 6 : ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง 1 อัตรา
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ตําแหน่งที่ 7 : ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
1. กลุ่มงาน บริการ
2. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง 2 อัตรา
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน

ตําแหน่งที่ 8 : ตําแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
1. กลุ่มงาน เทคนิค
2. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 4 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 4 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้อง
กับงานที่ต้องปฏิบัติ เปนเวลาไม่น้อยกว่า 5 ป(ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ
โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

ตําแหน่งที่ 9 : ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์
1. กลุ่มงาน เทคนิค
2. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชา
ช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง 

ตําแหน่งที่ 10 : ตําแหน่งช่างสํารวจ
1. กลุ่มงาน เทคนิค
2. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 6 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
ปฏิบัติราชการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 2 อัตรา
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา 

ตําแหน่งที่ 11 : ตําแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้
1. กลุ่มงาน เทคนิค
2. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการป่าชุมชน 2 อัตรา
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ตําแหน่งที่ 12 : ตําแหน่งนายช่างสํารวจ
1. กลุ่มงาน เทคนิค
2. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา

ตําแหน่งที่ 13 : ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ตําแหน่งที่ 14 : ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ตําแหน่งที่ 15 : ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้
1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 8 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักปองกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 2 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 2 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

ตําแหน่งที่ 16 : ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 4 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง 1 อัตรา
 สํานักจัดการป่าชุมชน 2 อัตรา
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ทางวารสารศาสตร์ ทางวารสารสนเทศ ทางวารสารศาสตร์ดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์ดิจิดัล ทางการสร้างสรรค์
และออกแบบสื่อ ทางการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางการ
ประชาสัมพันธ์ หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

ตําแหน่งที่ 17 : ตําแหน่งนักวิจัยป่าไม้
1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
2. อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
3. จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1 อัตรา
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://forest.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่โพส 1 ก.พ. 2566
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 134 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2567
16 ก.พ. 2567
ได้รับความนิยม