JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT รับสมัครพนักงาน 829 อัตรา เปิดรับสมัคร - 7 ก.พ. 66


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งหมายเลข 207 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จำนวน 107 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
มาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จํากัดสาขา 

2 ตำแหน่งหมายเลข 211 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
ระดับ 2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จำนวน 67 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จํากัดสาขา

3 ตำแหน่งหมายเลข 212 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภัย ระดับ 1 ฝ้ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จำนวน 307 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจําการหรือกองประจําการ 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 

4 ตำแหน่งหมายเลข 213 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ระดับ 3 ฝ้ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร 3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา 

5 ตำแหน่งหมายเลข 311 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
ระดับ 2 ฝ้ายรักษาความปลอดภัย ท่อากาศยานดอนเมือง 
จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จํากัดสาขา 

6 ตำแหน่งหมายเลข 312 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภัย ระดับ 1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง 
จำนวน 89 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจําการหรือกองประจําการ 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 


7 ตำแหน่งหมายเลข 313 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำลาย
วัตถุระเบิด ระดับ 3ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง 
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. เพศชาย และต้องผ่านการรับราชการทหารประจําการมาแล้ว 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร 
จากโรงเรียนจ่าอากาศ หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบ ทหารบก, โรงเรียนนายสิบตํารวจ หรือ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร 


8 ตำแหน่งหมายเลข 314 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานเฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานตอนเมือง
จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,620.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 

9 ตำแหน่งหมายเลข 411 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
ระดับ 2 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จํากัดสาขา 

10 ตำแหน่งหมายเลข 412 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภัย ระดับ 1 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
จำนวน 38 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจําการหรือกองประจําการ 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

11 ตำแหน่งหมายเลข 413 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำลาย
วัตถุระเบิด ระดับ 3 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. เพศชาย และต้องผ่านการรับราชการทหารประจําการมาแล้ว 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร 
จากโรงเรียนจ่าอากาศ หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบ ทหารบก, โรงเรียนนายสิบตํารวจ หรือ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร

12 ตำแหน่งหมายเลข 511 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจคัน
ระดับ 2 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้หลวง เชียงราย 
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จํากัดสาขา

13 ตำแหน่งหมายเลข 512 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภัย ระดับ ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
จำนวน 27 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจําการหรือกองประจําการ 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 

14 ตำแหน่งหมายเลข 611 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
ระดับ 2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต 
จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จํากัดสาขา

15 ตำแหน่งหมายเลข 612 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภัย ระดับ 1 ฝ้ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต 
จำนวน 54 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจําการหรือกองประจําการ 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 

16 ตำแหน่งหมายเลข 711 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
ระดับ 2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จํากัดสาขา 

17 ตำแหน่งหมายเลข 712 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภัย ระดับ 1ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
จำนวน 56 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจําการหรือกองประจําการ 
หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว 
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 


สมัครทางเว็บไซต์ : https://jobs.airportthai.co.th
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ม.ค. 66 - 7 ก.พ.66


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT รับสมัครพนักงาน 829 อัตรา เปิดรับสมัคร - 7 ก.พ. 66
วันที่โพส 25 ม.ค. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566