JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัคร พนักงานนโยบายและแผนอาวุโส วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน 25,000 ++ เปิดรับสมัคร – 3 กุมภาพันธ์ 2566


ตำแหน่งที่เปิดรับ
 พนักงานนโยบายและแผนอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
25,000 บาท/เดือนขึ้นไป ตามแต่ตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
คุณสมบัติทั่วไป
1 สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนฯ ได้เต็มเวลาราชการ
2 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
3 ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
 - เป็นบุคคลล้มละลาย
 - เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 - เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
ในวันปิดรับสมัคร
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป หรือ
3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เกี่ยวข้องในข้อ ๒
และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะด้านการจัดทำนโยบายและแผน งบประมาณ ตัวชี้วัด
การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์
1 ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุน
พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัคร
ได้ที่ e-mail: sasinun.w@mhesi.go.th ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา
16.30 น. (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะประกาศพร้อมกับกำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th)
3 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(http://www.tedfund.mhesi.go.th)
4 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร
ยกเลิกการรับสมัครและดำเนินการเปิดรับสมัครใหม่ หรือยกเลิกการสรรหาพนักงาน โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ
5 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาสรรหาเฉพาะบุคคล
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของกองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
6 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะจัดการให้ทราบประกาศรับสมัครและประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
จะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล
7 ผู้สมัครยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการส่งเอกสารสมัครงาน เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหา
และคัดเลือกเข้าทำงานกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศศินันท์ วงษ์อนันต์โทรศัพท์ 0 2333-3700 ต่อ 4074
โทรศัพท์มือถือ 089 132 4569 e-mail: sasinun.w@mhesi.go.th

File แนบ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัคร พนักงานนโยบายและแผนอาวุโส วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน 25,000 ++ เปิดรับสมัคร – 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่โพส 24 ม.ค. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566