JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2566


                ประกาศสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
                                        

ด้วยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ   จัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 2  อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ  เดียวกันทุกสาขา 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1  อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 
สามารถทำงานเป็นกะได้ 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ตำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือเคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

การรับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้างเหมาบริการสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง งานพัสดุและสัญญา    อาคาร 7 ชั้น 1 โทร.02-354-6668  ต่อ 26403, 26410 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 23 มกราคม 2566   ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลาราชการตั้งแต่  8.30 น.- 16.30  (เว้นวันหยุดราชการ)

    4.   เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน  1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  1 ฉบับ
4. สำเนาแสดงผลการเรียนจำนวน  1 ฉบับ
5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8  หรือ สด.43  (สำหรับชาย)1  ฉบับ
6. ใบเปลี่ยนชื่อ  (กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล)จำนวน  1 ฉบับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว (นัดมาสัมภาษณ์)
สำหรับผู้สมัครที่สัมภาษณ์ผ่าน และได้รับการคัดเลือก ทางสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 จะติดต่อกลับ


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่โพส 24 ม.ค. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566