JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 ก.ย. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 81 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566


หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสูงกว่า 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางศึกษาศาสตร์ - เกษตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

หน่วยที่ 4 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

หน่วยที่ 5 ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

หน่วยที่ 6 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

หน่วยที่ 7 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ปวท. 10,840 - 11,930 บาท
อัตราเงินเดือน ปวท. 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือวุฒิ อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขา) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง ทางไฟฟ้ากําลัง 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสํานักงาน ก.พ. หรือสูงกว่า

หน่วยที่ 8 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน ปวท. 10,840 - 11,930 บาท
อัตราเงินเดือน ปวท. 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชา(ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยี ยานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสํานักงาน ก.พ. หรือสูงกว่า

หน่วยที่ 9 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน ปวท. 10,840 - 11,930 บาท
อัตราเงินเดือน ปวท. 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสํานักงาน ก.พ. หรือสูงกว่า 

หน่วยที่ 10 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
จำนวน 55 อัตรา
อัตราเงินเดือน ปวท. 10,840 - 11,930 บาท
อัตราเงินเดือน ปวท. 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสํานักงาน ก.พ. หรือสูงกว่า 
สมัครทางเว็บไซต์ : https://doae.thaijobjob.comวันที่เปิดรับสมัคร : 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 81 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่โพส 23 ม.ค. 2566


บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 83 อัตรา
Top 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 174 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 - 10 ตุลาคม 2566
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 1 - 16 ต.ค. 66
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการอาหารและยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2566