JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานธนาคาร

ธนาคารออมสิน พนักงานระดับ 4-7 สังกัดฝ่ายการบัญชี สายงานการเงิน อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัคร 19 ม.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2566


พนักงานระดับ 4-7 สังกัดฝ่ายการบัญชี สายงานการเงิน
อายุระหว่าง 22-35 ปี
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขา
การบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน
รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ลักษณะงาน
จัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
รายละเอียดอื่นๆ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือด้านการตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบัญชีอยู่เสมอ
3. มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบและความอดทน สามารถรับผิดชอบหน้าที่ภายใต้ความกดดันได้
4. มีทักษะในการนำเสนองาน การสื่อสารและประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
7. หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สมัครทางเว็บไซต์ :  https://jobs.gsb.or.th
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. 2566 ถึง 31  ม.ค. 2566***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

ธนาคารออมสิน พนักงานระดับ 4-7 สังกัดฝ่ายการบัญชี สายงานการเงิน อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัคร 19 ม.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2566
วันที่โพส 20 ม.ค. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566