JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ต.ค. 2566

งานสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 18 มกราคม 66


ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


1 ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
อัตราว่าง 5 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาวรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา 

2 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) 
อัตราว่าง 2 อัตรา 
ค่าตอบแทน 21,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

3 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
อัตราว่าง 31 อัตรา 
ค่าตอบแทน 19,500 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

4 ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
อัตราว่าง 6 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

5 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
อัตราว่าง 6 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

6 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
อัตราว่าง 6 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

7 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
อัตราว่าง 11 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

8 ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา 

9 ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
อัตราว่าง 2 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ทางการต่างประเทศ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา ทางวรรณคดีอังกฤษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ 

10 ตําแหน่งนิติกร 
อัตราว่าง 7 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

11 ตําแหน่งเศรษฐกร 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

12 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
อัตราว่าง 3 อัตรา 
ค่าตอบแทน 13,800 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

13 ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)  
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 13,800 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา 

14 ตําแหน่งนายช่างศิลป์ 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 13,800 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบ เครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรม เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

1 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 37,680 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ทํางานในหน่วยงาน เอกชนหรือในส่วนราชการ ไม่ต่ํากว่า 15 ปี หรือ 
3. ได้รับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ทํางานในหน่วยงาน เอกชนหรือในส่วนราชการไม่ต่ํากว่า 12 ปี หรือ 
3. ได้รับปริญญาเอกนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและประสบการณ์ การทํางานในส่วนราชการไม่ต่ํากว่า 10 ปี 

2 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน 
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 37,680 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 
3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
และ 
4. มีความรู้และประสบการณ์การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://moph.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 18 มกราคม 66
วันที่โพส 5 ม.ค. 2566


บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 83 อัตรา
Top 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 174 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 - 10 ตุลาคม 2566
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการอาหารและยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2566
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566