Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 65 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 24 มกราคม 2566

1 นิติกรปฏิบัติการ 
อัตราว่าง 2 อัตรา 
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี 
หรือระดับที่สูงกว่า

2 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
อัตราว่าง 41 อัตรา 
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี 
หรือระดับที่สูงกว่า 

3 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
อัตราว่าง 3 อัตรา 
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า 

4 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

5 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
อัตราว่าง 2 อัตรา 
เงินเดือน 9,400 -11,240 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ หรือระดับที่สูงกว่า 

6 นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 
อัตราว่าง 7 อัตรา 
เงินเดือน 9,400 -11,240 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเดียวกัน 
ในสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพขั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://forest.thaijobjob.com/202301/index.php
วันที่เปิดรับสมัคร :  4 มกราคม 2566 - 24 มกราคม 2566

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 65 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 24 มกราคม 2566
วันที่โพส 23 ธ.ค. 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม