JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 21 อัตรา วุฒิ ปวส. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 26 ธ.ค.65 - 4 ม.ค. 66


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

1 เจ้าพนักงานธุรการ 
เงินเดือน 13,800 บาท 
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชา 

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เงินเดือน 13,800 บาท 
จํานวนตําแหน่งว่าง 12 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

3 ตําแหน่งนายช่างชลประทาน 
เงินเดือน 13,800 บาท 
จํานวนตําแหน่งว่าง 7 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา 

4 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เงินเดือน 18,000 บาท 
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติ 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://rid.thaijobjob.com/2022121/index.php
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ธ.ค.65 - 4 ม.ค. 66

File แนบ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 21 อัตรา วุฒิ ปวส. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 26 ธ.ค.65 - 4 ม.ค. 66
วันที่โพส 17 ธ.ค. 2565


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566