JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566


1 ตำแหน่ง :นายแพทย์ปฏิบัติการ
เงินเดือน :ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2 ตำแหน่ง :เภสัชกรปฏิบัติการ
เงินเดือน :ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 

3 ตำแหน่ง :นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
เงินเดือน :ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

4 ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เงินเดือน :ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

5 ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สถาบันบำราศนราดูร)
เงินเดือน :ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

6 ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สถาบันราชประชาสมาสัย)
เงินเดือน :ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

7 ตำแหน่ง :นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
เงินเดือน :ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

8 ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
เงินเดือน :ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวช.
- ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษา ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ddc.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566

File แนบ ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566
วันที่โพส 9 ธ.ค. 2565


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5