JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565


ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
เงินเดือน :13800 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
(๑) อายุต้องไม่ต่ำกว่า ๑๘ - 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) สุขภาพ
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมกับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
- การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า ๓๐ เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ช
- การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐ ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๒๐ สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ ๒๐/๓๐ ในอีกข้างหนึ่ง
เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสี
ที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ท่าอากาศยานน่านนคร ถนนน่าน - ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
วันที่เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่โพส 8 ธ.ค. 2565


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 269 อัตรา เปิดรับสมัคร 7-10 ก.พ.66
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66