JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565


1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1 เพศชาย/หญิง
2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขา
การบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้น
ศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ)
3 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2 ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
1 เพศชาย/หญิง
2 คุณวุฒิปวช. - ปวส. (ทุกสาขาวิชา)
3 อัตราค่าตอบแทน
1 คุณวุฒิปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280.- บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 
2 คุณวุฒิปวส. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3 ตำแหน่ง ช่างกลการเกษตร จำนวน 7 อัตรา
1 เพศชาย/หญิง
2 คุณวุฒิปวช. - ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา)
3 อัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280.- บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
2 คุณวุฒิปวส. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์จำนวน 3 อัตรา
1 เพศชาย/หญิง
2 คุณวุฒิปวช. - ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา)
3 อัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1 คุณวุฒิปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280.- บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
 2 คุณวุฒิปวส. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

5 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
1 เพศชาย/หญิง
2 คุณวุฒิปวช. - ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา)
3 อัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280.- บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
2 คุณวุฒิปวส. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

6 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา
1 เพศชาย/หญิง
2 คุณวุฒิม.3 - ม.6 และ ปวช. - ปวส. (พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา)
3 อัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิม.3 - ม.6 จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,430.- บาท
(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
2 คุณวุฒิปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
3 คุณวุฒิปวส. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

7 ตำแหน่ง พนักงานพัสดุจำนวน 2 อัตรา
1 เพศชาย/หญิง
2 คุณวุฒิม.3 - ม.6 และ ปวช. - ปวส. (พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา)
3 อัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิม.3 - ม.6 จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,430.- บาท
(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 
2 คุณวุฒิปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
3 คุณวุฒิปวส. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

8 ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
1 เพศชาย/หญิง
2 คุณวุฒิม.3 - ม.6 และ ปวช. - ปวส. (ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมงทุกสาขา)
3 อัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิม.3 - ม.6 จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,430.- บาท
(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
2 คุณวุฒิปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
3 คุณวุฒิปวส. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

9 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
1 เพศชาย/หญิง
2 คุณวุฒิม.3 - ม.6 และ ปวช. - ปวส. (พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา)
3 อัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิม.3 - ม.6 จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,430.- บาท
(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
2 คุณวุฒิปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
3 คุณวุฒิปวส. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://afdc.rtarf.mi.th
วันที่เปิดรับสมัคร :วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่โพส 2 ธ.ค. 2565


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 269 อัตรา เปิดรับสมัคร 7-10 ก.พ.66
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66