JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1. ตำแหน่งพนักงานการพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.
เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์

2. ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ 
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.
เงินเดือน 13,010 บาท วุฒิ ปวท.
เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาอำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.
เงินเดือน 13,010 บาท วุฒิ ปวท.
เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 
จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.
เงินเดือน 13,010 บาท วุฒิ ปวท.
เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิขาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและทักษะงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลตามข้อ 1 (1)ข้อใดข้อหนึ่งหลายข้อรวมกันมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และ
– ได้รับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

6. ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
7. ตำแหน่งพนักงานแผนที่ภาพถ่าย
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dol.thaijobjob.com 
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
วันที่โพส 2 ธ.ค. 2565


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 269 อัตรา เปิดรับสมัคร 7-10 ก.พ.66
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66