JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 37,680 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565


ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา 
กลุ่มงานเชียวชาญเฉพาะ

ตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
เงินเดือน :37,680 บาท
ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา 
หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สําหรับวุฒิ ปริญญาโท และ 6 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก 
2. ประสบการณ์ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ 1 จะต้องสามารถ 
พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน จากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมีประสบการณ์ 
ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงาน เลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี ชั้น 1 อาคารเพชร ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 37,680 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565
วันที่โพส 15 พ.ย. 2565


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566