Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) 

1 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน บริการ
ค่าตอบแทน 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 5 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ
สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน

2 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน บริการ
ค่าตอบแทน 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร 

3 ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
หรือทางโภชนศาสตร์
 - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์เกษตร
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
 - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
 - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร

สมัครทางเว็บไซต์ : https://doae5.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันที่โพส 8 พ.ย. 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม