JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานสาธารณสุข

สสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 พฤศจิกายน 2565


ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1 ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
อัตราว่าง จํานวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3 ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี 

6 ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
2. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี ใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกําหนด

7 ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

8 ตําแหน่ง พนักงานซักฟอก 
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

9 ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ดูที่ File แนบท้ายประกาศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 - 18 พฤศจิกายน 2565

File แนบ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 พฤศจิกายน 2565
วันที่โพส 4 พ.ย. 2565


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566