JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565


ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ที่ตั้ง 61 สุขุมวิท ซอย 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10270
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์
เวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร
สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 อาคาร
ผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร
ตาม QR Code แนบท้ายประกาศ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วดำเนินการรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้
1) ใบสมัคร
2) เอกสารและหลักฐานการสมัคร
3) หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
ส่งไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ ๖๑
ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัคร”
โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และใบสมัครที่ส่งหลังวันที่
12 ตุลาคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565
วันที่โพส 26 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566