JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565


รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปด้านแผนงานและ
งบประมาณ สนับสนุน ประสานงานและรวบรวมข้อมูล ในภารกิจงาน ภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่
ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ และบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ
การดำเนินงานจัดประชุม การประสานงานติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดี
จะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)

• คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และPower Point
ได้เป็นอย่างดี(หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

• เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น (ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File)
1. ใบสมัครที่มีรูปถ่ายประกอบ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
2. ประวัติส่วนตัวเบื้องต้น (Resume)

• หลักฐานการรับสมัคร ( นำมาแสดงเมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว )
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Tran script) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

• เกณฑ์การพิจารณา
1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครที่จัดส่งให้ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. หากมีประวัติที่น่าสนใจ จะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรม
 Microsoft Office และสัมภาษณ์
สามารถส่งประวัติผ่านทาง email : dpe.plan@gmail.com พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน
สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 1502


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565
วันที่โพส 22 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566