JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบำยที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565


สำนักงานคณะกรรมการนโยบำยที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)
กองกฎหมาย กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติ
สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท่าข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีบุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ์ดีและทักษะการสื อสารโต้ตอบกับบุคคลภายนอกได้อย่างดีมาก
มีความมันใจในตัวเองและกล้าแสดงออก มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีมาก
มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที ดีต่องานราชการ
สามารถสือสารและใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที ทำการได้
หมายยเหตุ : หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับบุคคลภายนอกจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการเรื องร้องเรียนตามอ่านาจหน้าที ของ สคทช.
2. ปฏิบัติงานเกี ยวกับการบริหารงานทั วไป งานสารบรรณ การจัดท่าหนังสือโต้ตอบ การจัดประชุมต่าง ๆ
ที เกี ยวข้อง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที เกี ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ
3. อ่านวยความสะดวกการติดต่อสื อสารในการรับเรื องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน และสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของกองกฎหมาย
4. กรณีที ต้องปฏิบัติงานในต่างจังหวัด เช่น การจัดประชุม การเข้าร่วมประชุม การสำรวจพื้นที ฯลฯ
ให้ถือว่าเป็นงานที เพิ มขึ้นจากบันทึกข้อตกลงจ้างให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพิ มได้ โดยปฏิบัติตาม
เงือนไขที ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง
5. ปฏิบัติงานอื น ๆ ที เกี ยวข้องหรือตามที ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (พิจารณาสัญญาเป็นรายปี)
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้สมัครสามารถยืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1 ทำงอีเมลล์ law@onlb.go.th โดยน่าเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
2 ทำงไปรษณีย์ถึง กองกฎหมายกลุ่มงานรับเรื องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที ดินแห่งชาติ
428 อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กองกฎหมายกลุ่มงานรับเรืองราวร้องทุกข์ สำนักงาคณะกรรมการนโยบายที ดินแห่งชาติอาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1 ใบสมัครงาน ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า ขนาด 1 นิ้ว ซึงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จ่านวน 1 รูป พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและลงลายมือชือในใบสมัครให้ครบถ้วน
2 สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
4 สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) จ่านวน 1 ฉบับ


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานคณะกรรมการนโยบำยที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565
วันที่โพส 21 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566