JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร 19 - 23 กันยายน 2565


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายเดือน
ประเภทจ้างเหมาบุคคล
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายเดือนประเภทจ้างเหมาบุคคล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยบริการ ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ส่วนราชการ/หน่วยบริการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง เริ่มจ้าง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง ศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงสขา
วันที่เปิดรับสมัคร : 19 - 23 กันยายน 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร 19 - 23 กันยายน 2565
วันที่โพส 21 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566