JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2565


ประกาศสํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน 
สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ตําแหน่งที่รับสมัคร 
1 เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
จํานวน 1 อัตรา ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตร์และสาขาที่ เกี่ยวข้อง หรือ
เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2. มีประสบการณ์ 3 ปี ในงานบริหารโครงการ
งานสื่อ หรือเทียบเท่างานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผลงานโดดเด่นเป็นที่ ประจักษ์ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ
พิจารณา

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
1 มีสัญชาติไทย 
2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4 สามารถทํางานให้แก่สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เต็มเวลา 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
1 เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
2 เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 
3 เป็นบุคคลล้มละลาย 
4 เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานเป็นการชั่วคราวใน ลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ 
5 เป็นผู้เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
7 เป็นผู้เคยถูกลงโทษเลิกจ้าง เพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
8 เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
9 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

การรับสมัคร 
1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทําการ (เวลา 08.30 - 16.00 น.) หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th 
2 การยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่ วันที่ 15 - 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทําการ (เวลา 08.30 - 16.00 น.) 
1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
2 ยื่นใบสมัครผ่าน E-mail สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ E-mail : hr@thaimediafund.or.th เมื่อได้ยื่นใบสมัครทาง E-mail ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งมายังงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๓ ๐๑๑๖ ต่อ ๘๑๒***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2565
วันที่โพส 20 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566