JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานในสถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 22 กันยายน 2565


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี มีความประสงค์ที่จะดําเนินการรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจการดําเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 พนักงานดูแลความสะอาด จํานวน 10 อัตรา 
(ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จํานวน 8 อัตรา และปฏิบัติงานที่หอพักชบาแดงตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน 2 อัตรา) 
เงินเดือน 9,400 บาท

2 พนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 8 อัตรา 
(ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีและหอพักชบาแดง ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานี) 
เงินเดือน 9,400 บาท

3 พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ จํานวน 6 อัตรา 
เงินเดือน 9,400 บาท

4 พนักงานขับรถยนต์ราชการ จํานวน 1 อัตรา 
เงินเดือน 10,000 บาท

การรับสมัคร 
1 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอํานวยการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bcnu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4225 5407 
2  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 9 รูป 
2) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
4) ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ 
5) สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ชุด 
6) ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 1 ฉบับ 
7) สําเนาใบขับขี่รถยนต์ (พนักงานขับรถยนต์ราชการ) จํานวน 1 ฉบับ 
8) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หนังสือรับรองผลงาน ฯลฯ ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องและให้ลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 22 กันยายน 2565
วันที่โพส 16 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566