JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 3 - 7 ตุลาคม 2565


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
( เปิดรับสมัครวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 7 ตุลาคม 2565 )

1 ตำแหน่งนักวิาการสาธารณสุข 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใตอย่างหนึ่งตังต่อไปนี้
2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคสินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิซาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค-
การแพทย์ สาขาวิซาวิทยาศาสตร์ประยุก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
กษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผ่นไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิซาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สขาวิชาวิทยาการสิ่งแวตล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวตล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือ
สาขาวิซาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใตทางหนึ่งหรือหลายทางตังกล่าวข้างต้น
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาใตสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคสึนิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิซาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิซาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิซาแพทยศาสตร์ สาขาวิซาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค-
การแพทย์ สาขาวิซาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
กษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึศษาคโนโตอีวิ.ชา
วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวตล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวตล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวตล้อมระบาต หรือทางแพทย์แผนจีน หรือ
สาขาวิชาตสาขาวิชาหนึ่งและทางใตทางหนึ่งหรือหลายทางตังกล่าวข้างต้น
3. ได้รับบริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สป. กำหนตว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือนวุฒิ ปวช. 11,280 บาท
เงินเดือนวุฒิ ปวท. 13,010 บาท
เงินเดือนวุฒิ ปวา. 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ในสาขาวิชาพณิชยการ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิคส์
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า
2. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
อิเส็กทรอนิคส์เทคนิค วิศวกรรมฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ในสาขาวชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิขาตสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาตังกล่าวข้างต้น
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่

สมัครทางเว็บไซต์ : https://lpho.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร :  3 - 7 ตุลาคม 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 3 - 7 ตุลาคม 2565
วันที่โพส 14 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566