JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิ ป.ตรี - ป.โท รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ประกาศรับสมัครงาน
โครงการ “การเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย”
1. ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 21,000.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สวัสดิการ ประกันสังคม, ค่าตอบแทนล่วงเวลา, ตรวจสุขภาพประจำปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาทางเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ลักษณะงาน : ประสานงานโครงการฯ กับโรงพยาบาลเครือข่าย งาน Molecular วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปจัดทำ
รายงานและอื่นๆ ภายใต้โครงการฯ

2.ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 18,000.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ ประกันสังคม, ค่าตอบแทนล่วงเวลา, ตรวจสุขภาพประจำปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, จุลชีววิทยา, เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์
ประยุกต์, วิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความขยัน อดทน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆได้
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน : ตรวจยืนยันชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวของเชื้อต่อยา รวบรวมและจัดทำใบรายงาน
ผลและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีสมัคร : ส่ง Resume มาที่อีเมล bacteria2561@gmail.com โดยจะพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารที่สมัคร
เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบ
ปริญญาบัตร สำเนาใบรับรองอนุมัติจบสภามหาวิทยาลัย อย่างละ 1 ฉบับ และรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สามารถติดต่อสอบถามในการสมัคร โทร. 02-951-0000 ต่อ 99415, 99416
**รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป**


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิ ป.ตรี - ป.โท รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันที่โพส 11 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566