JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 20 กันยายน 2565


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1 รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน
ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทงปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน
ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร
ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทงเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หรือสาขาวิซาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2 เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง ได้ที่เว็บไซต์
https:/earningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum
 
2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1 รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
2 เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือทางเกษตรกรรม
หรือทางช่างกลการเกษตร
2 เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง ได้ที่เว็บไซต์
https:/learningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ldd02.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 - 20 กันยายน 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 20 กันยายน 2565
วันที่โพส 8 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566