JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานในสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 16 กันยายน พ.ศ. 2565


ตำแหน่ง :พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 
เงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน
สาขาวิชา ๓๐ ๑ บัญชี การจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจ
ศึกษา(การบัญชี)
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแซ่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร
สอบแข่งชันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ
สัญญาจ้าง

วิธีการสมัคร
ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ หรือขอรับได้
ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ www.chumphae.ac.th
2 กรอกรายละอียดในเอกสารการสมัคซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัครและใบสมัครให้
ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3 ติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย
4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบรูณ์และติครูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและให้ยื่นภายในวันเวลา
และสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ตามข้อ 1
5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบคืนเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถะโดยการสอบ
สถานที่รับสมัคร : วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 271 หมู่ 14 หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
วันที่เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 16 กันยายน พ.ศ. 2565
วันที่โพส 5 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566