JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 กันยายน 2565


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

1 ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จํานวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภารกิจสนับสนุนการดําเนินงานเขต 
สุขภาพที่ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา

2 ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
จํานวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพร้าว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เชียงใหม่ ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
จํานวน 1อัตรา 
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้า กําลังอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

สมัครทางเว็บไซต์ : https://chiangmaihealth.thaijob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 5 - 9 กันยายน 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 กันยายน 2565
วันที่โพส 29 ส.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566