JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานธนาคาร

ธ.ก.ส. (หลายอัตราทั่วประเทศ) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565


รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน บันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร พร้อมทั้งบริการกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่

ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 19 ตุลาคม 2565
ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนปแลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล
คุณสมบัติของลูกจ้าง

เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา หรือใกล้เคียง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้สะดวก
เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
เป็นบุคคลที่ สนจ./สาขา พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้

สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.baac.or.th/***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธ.ก.ส. (หลายอัตราทั่วประเทศ) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
วันที่โพส 23 ส.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566