JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานธนาคาร

ธ.ก.ส.สาขาภูสิงห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี (หลายอัตรา)


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี 2565
สังกัด ธ.ก.ส.สาขาภูสิงห์

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือก
บุคคลเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้มิสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1.1 เพศ ชาย/หญิง และมีสัญชาติไทย
1.1.2 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
1.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.1.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน
การบำบัดรักษาของราชการหรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจ
ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
1.1.9 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
1.1.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการหรือองค์กรของรัฐบาล
หรือสถาบันอื่น มาก่อน

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1.2.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
1.2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี
1.2.2.1 ระดับปริญญาตรี
1.2.2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2.2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2.3 ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา หรือใกล้เคียง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับ
ผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้สะดวก
1.2.4 เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการ
ลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
1.2.5 สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาน
และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
1.2.6 สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
1.2.7 มี e-mail และเบอโทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
1.2.8 เป็นบุคคลที่สาขาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้
1.2.9 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. อัตราเงินเดือน
2.1 ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,400 บาท

3. การสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาภูสิงห์ ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. (ว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045-608079 ต่อ 0 หรือ 083-3279542

4. เอกสารการสมัคร
จำนวน 1 ชุด 4.1 ต้นฉบับและสำเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) ล่าสุด
4.2 ต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4.3 ต้นฉบับทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน
4.4 ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
จำนวน 1 ชุด
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4.5 ต้นฉบับหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการทะเบียนสมรส ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4.6 เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน ที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง
ที่ตนเองสมัคร (ถ้ามี)

ในวันสมัครผู้สมัครต้องนำหลักฐานต่างๆมาแสดงให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่รับสมัครและผู้สมัคร
ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นในวันรับสมัครและจะทำการตรวจสอบอีกในภายหลัง หากปรากฎว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรง
ตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ธนาคารได้จัดจ้างแล้ว
จะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธ.ก.ส.สาขาภูสิงห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี (หลายอัตรา)
วันที่โพส 23 ส.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566