JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565


ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด ครั้งที่5/2565

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขยายการ
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด
สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตาแหน่ง :อาจารย์ทางด้านการตลาด
เงินเดือน :28,630-41,000 บาท
จานวน :1 ตาแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปริญญาเอก
- หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดวุฒิ :- ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
- หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร
1 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th
(เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์)
2 สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565
ถึงวันที่20 ตุลาคม 2565 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 063-947-2614 ในวันและ
เวลาราชการ โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี้
2.1 ทางอีเมล์ hr@tbs.tu.ac.th (วันที่20 ตุลาคม 2565 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
2.2 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารบุคคลและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12121 โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ลงนามรับเอกสารจากไปรษณีย์ภายใน
วันที่20 ตุลาคม 2565 เป็นสำคัญ


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันที่โพส 22 ส.ค. 2565


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566