JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 25 - 31 สิงหาคม 2565


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

1 ตําแหน่งวิศวกร 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 3 ข้อดังนี้
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน
ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมสํารวจ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
3. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานีนครนายก ลพบุรีนครปฐม สระบุรี
สุพรรณบุรีชัยนาท อ่างทอง นนทบุรีพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรีสมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร)

2 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา
ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางปฐพี
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช
ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร
ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ทางเทคโนโลยี
การผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี
สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร)

3 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ทางปฐพีวิทยา
ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
ทางเคมีการเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี
สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร) 

4 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
กลุ่มงานบริการ 
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี
สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร) 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ldd01.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 - 31 สิงหาคม 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 25 - 31 สิงหาคม 2565
วันที่โพส 20 ส.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566